Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Helsingin KH-Isännöinti Oy.
Kaikukatu 3 A, 00530 Helsinki

Rekisterin nimi

Helsingin KH-Isännöinti Oy:n verkkopalvelun henkilörekisteri.

Rekisterin pitämisen tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisteröidyn ja palvelun toimittajan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
  • Tämän tietosuojaselosteen profilointitarkoitukset.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • rekisteröidyn osoite
  • rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • rekisteröidyn matkapuhelinliittymän numero
  • rekisteröidyn ilmoittamat luvat, kiellot, pyynnöt ja muut viestit

Rekisterissä voidaan käsitellä muita palvelun toteutukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kunnes rekisteröidyn ja palvelun toimittamisen katsotaan päättyneen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn palveluiden käyttöön, viestintää sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan palvelun toimittajayhtiölle tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä toimittajan asiakasrekisteriin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Asiakastietoja ei luovuteta palvelutoimittajan tai sen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi välttämätöntä.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Helsingin KH-Isännöinti Oy:n rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Helsingin KH-Isännöinti Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan ”Kielto- ja tarkastusoikeus” mukaisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Helsingin KH-Isännöinti Oy:n toimistoon tai postitse osoitteeseen: Helsingin KH-Isännöinti Oy, Kaikukatu 3 A, 00530 Helsinki.

Helsingin KH-Isännöinti Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.